loader image

Wkrótce nowy podatek od przychodów z reklam?

1 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, która przewiduje kolejną już daninę, nienazwaną podatkiem, która ma obciążać podmioty osiągające przychody z reklam konwencjonalnych i internetowych, tzw. „składkę z tytułu reklamy”. Według projektu, przychody ze składki mają być przeznaczone na wsparcie NFZ oraz instytucji kultury w walce z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa.

Projekt przewiduje nałożenie tzw. „składek” od przychodów z reklamy, do uiszczenia których zobowiązani będą podatnicy prowadzący działalność w zakresie:

 • reklamy konwencjonalnej oraz
 • reklamy internetowej.

Składka od przychodów z reklamy konwencjonalnej

Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, planowane jest oskładkowanie przychodów z reklamy konwencjonalnej osiąganych przez:

 • dostawców usług medialnych
 • nadawców
 • podmioty prowadzące kino
 • podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy
 • wydawców

– w rozumieniu stosownych ustaw, którzy uzyskują przychody ze świadczenia na terytorium RP usług:

 1. nadawania reklamy w telewizji, radiu, wyświetlania reklamy w kinie lub umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym ponad kwotę 1 mln PLN
 2. zamieszczania reklamy w prasie ponad kwotę 15 mln PLN

Według zaprezentowanego projektu składka dotyczy tylko przychodów przekraczających ww. progi. Oznacza to, że dochody poniżej progów nie będą stanowiły podstawy do naliczenia składki. Wyjątkowo, w 2021 r. (z uwagi na krótszy okres sprawozdawczy od 1 lipca do 31 grudnia) ww. progi miałyby wynosić odpowiednio 500 tys. PLN i 7,5 mln PLN.

Obecnie proponowane stawki kształtują się następująco:

Reklama w telewizji, radiu, kinie lub zewnętrznym nośnikuReklama w prasie
20212022 i lata kolejne20212022 i lata kolejne
reklama towarów innych niż kwalifikowane7,5% podstawy składki mniejszej lub równej 25 mln PLN7,5% podstawy składki mniejszej lub równej 50 mln PLN2% podstawy składki mniejszej lub równej 15 mln PLN2% podstawy składki mniejszej lub równej 30 mln PLN
10% nadwyżki ponad 25 mln PLN10% nadwyżki ponad 50 mln PLN6% nadwyżki ponad 15 mln PLN6% nadwyżki ponad 30 mln PLN
reklama towarów kwalifikowanych*10% podstawy składki mniejszej lub równej 25 mln PLN10% podstawy składki mniejszej lub równej 50 mln PLN4% podstawy składki mniejszej lub równej 15 mln PLN4% podstawy składki mniejszej lub równej 30 mln PLN
15% nadwyżki ponad 25 mln PLN15% nadwyżki ponad 50 mln PLN12% nadwyżki ponad 15 mln PLN12% nadwyżki ponad 30 mln PLN

*Towary kwalifikowane to produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne i napoje z dodatkiem substancji słodzących, w rozumieniu odpowiednich ustaw.

Składka z tytułu przychodów z reklamy internetowej

Składka z tytułu przychodów z reklamy internetowej obejmie podmioty, świadczące usługi reklamy internetowej na terytorium RP, przy czym zgodnie z projektem ustawy „reklamą internetową” są usługi internetowe umożliwiające skierowanie reklamy do grup odbiorców na podstawie ich preferencji / cech, ale też:

 • usługi prowadzące do stworzenia profilu reklamowego odbiorcy (w tym analityczne i badające ruch w sieci)
 • usługi sprzedaży bazy danych
 • usługi aukcji reklam i dostępu do mechanizmów giełd reklam

Płatnikiem składki z tytułu reklamy internetowej mają być usługodawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • przychody usługodawcy lub skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca przekraczają 750 mln EUR (globalnie) oraz
 • przychody usługodawcy lub skonsolidowane przychodu grupy podmiotów, do której należy usługodawca z tytułu świadczenia reklamy internetowej na terytorium RP przekraczają 5 mln EUR.

Podstawa wysokości składki kalkulowana ma być jako iloczyn przychodów z tytułu reklamy internetowej, bez względu na miejsce osiągania oraz procentu odbiorców reklamy zlokalizowanych na terytorium RP. Odbiorca reklamy jest zlokalizowany na terytorium RP wówczas, gdy urządzenie, które zostało użyte do odebrania reklamy znajduje się na terenie RP.

Stawka składki z tytułu reklamy internetowej wynosi 5% podstawy.

Nowe obowiązki formalne

Planowane przepisy nakładają na podatników dodatkowe obowiązki formalne. W szczególności:

w odniesieniu do reklamy konwencjonalnej:

 • Do 25. lipca każdego roku – podatnicy będą zobowiązani do wpłacania zaliczki i złożenia deklaracji, a następnie do 25. stycznia każdego roku do wpłacenia składki rocznej (z uwzględnieniem zaliczki) i złożenia deklaracji rocznej.
 • W przypadku gdy podmiotem zobowiązanym do zapłaty składki z tytułu reklamy konwencjonalnej byłby podmiot nieposiadający na terytorium RP siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, powinien on ustanowić przedstawiciela do celów składki.

W przypadku reklamy internetowej:

 • Do 25. lutego – zapłata rocznej składki za rok poprzedni oraz złożenie deklaracji.
 • w przypadku płatnika składki z tytułu reklamy internetowej, który nie posiada na terytorium RP siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jednostka dominująca grupy, do której należy płatnik może wskazać inny podmiot z grupy (który posiada siedzibę na terytorium RP) jako podmiot odpowiedzialny do wypełnienia obowiązków związanych ze składką. W przypadku niewytypowania takiego podmiotu, płatnik będzie zobowiązany ustanowić przedstawiciela do celów składki.

Składki nie będą kosztami podatkowymi

Z przedstawionego przez MF projektu wynika, składki z tytułu reklamy konwencjonalnej oraz składki z tytuły reklamy internetowej nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na potrzeby opodatkowania PIT i CIT.

Projekt znajduje się na etapie konsultacji, zaś sama ustawa miałaby wejść w życie już od 1 lipca 2021 r. Link do projektu

Maciej Małanicz-Przybylski

Maciej Małanicz-Przybylski

Partner | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy