loader image

Tarcza (antykryzysowa) także dla twórców

Opracowany przez rząd projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej przewiduje również rozwiązania dla ludzi kultury, ze szczególnym uwzględnieniem branży audiowizualnej. Poniżej omawiamy zaprezentowane dotychczas założenia.

Przedstawiony przez rząd projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej, tj. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje wsparcie dla twórców dotkniętych skutkami pandemii. Zgodnie z założeniami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie mógł wesprzeć twórców środkami z budżetu państwa zarówno w przypadku, gdy ich działalność nie może być kontynuowana w obecnej formie, jak i wtedy, gdy działalność wprawdzie jest kontynuowana, natomiast wymaga zmian w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W obydwu przypadkach na wsparcie finansowe mogą liczyć jedynie twórcy (niezależnie od formy prowadzonej działalności), których działalność kulturalna jest objęta mecenatem państwa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej bądź ich działalność polega na produkcji audiowizualnej.

Jeśli dotychczasowa działalność twórcza nie może być kontynuowana, wsparcie finansowe będzie mogło zostać przyznane na dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania w przypadku braku możliwości realizacji zobowiązań terminowych, których termin wymagalności przypada na okres:

  • obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
  • stanu epidemii oraz
  • w terminie 12 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania.

Natomiast, gdy mimo obecnej sytuacji działalność może być kontynuowana, wsparcie finansowe przyznawane będzie na dofinansowanie wydatków związanych ze zmianą formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej, która nie może być prowadzona w obecnej formie ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy ustanowione w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, na podstawie umowy.

Minister określi w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki udzielania dotacji, w tym ich wysokość, tryb składania wniosków i przekazywania dotacji oraz jednostki kultury uprawnione do przyznawania wsparcia w imieniu MKiDN. Górną granicą dotacji w przypadku twórców, którzy zaprzestali działalności, będzie wysokość poniesionych strat z tytułu niezrealizowanych zobowiązań.

Warto zaznaczyć, że pomoc może zostać udzielona również w trakcie 12 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii lub stanu epidemicznego.

Ponadto projekt Tarczy Antykryzysowej zakłada szczególne rozwiązania dla branży audiowizualnej. Kina mają zostać zwolnione z obowiązków informacyjnych wobec Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za okres nieuzyskiwania przychodów, a producenci filmów będą mogli przenieść premierę poza kina np.: na platformy VOD czy do Internetu, nie tracąc przy tym statusu filmu w rozumieniu ustawy o kinematografii.

Innym rozwiązaniem wprowadzonym z myślą o branży audiowizualnej będzie wydłużenie terminów i uproszczenie procedury w ramach wniosków o wsparcie finansowania produkcji audiowizualnych (tzw. zachęty). Termin na złożenie wniosku zostanie wydłużony do 12 miesięcy przed rozpoczęciem prac nad produkcją, a termin zawarcia umowy o wsparcie finansowe będzie mógł zostać wydłużony o 3 miesiące. Z kolei termin na uzupełnienie kosztorysu produkcji zostanie wydłużony do 60 dni. Zmiany będą również dotyczyć ułatwień w przedstawieniu wymaganej dokumentacji.

Poza wymienionymi powyżej rozwiązaniami, branża kulturalna będzie mogła również skorzystać z pozostałych rozwiązań kierowanych m.in. do przedsiębiorców, pracowników czy rodziców.

Planowane rozwiązania wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Omawiany projekt ustawy pochodzi z 21 marca 2020 r. i zapewne będzie podlegał zmianom. O dalszych szczegółach lub zmianach będziemy informowali na bieżąco.

Anna Filipowska

Anna Filipowska

Of Counsel | Radca prawny

Najnowsze wpisy