loader image

Sprawozdanie finansowe tylko przez Internet

W ostatnim czasie zmianie uległ sposób składania do KRS dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. przede wszystkim rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z badania, jeżeli podlegały one badaniu, odpisów uchwał bądź postanowień organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdań z działalności (jeżeli są wymagane).

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło specjalny system informatyczny – Repozytorium Dokumentów Finansowych, za pomocą którego przez Internet składa się bezpłatnie sprawozdanie finansowe i inne dokumenty w tym także uchwały bądź postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Od dnia 15 marca 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku, ustawodawca przewidział tzw. okres przejściowy, w którym będzie można posługiwać się kopiami dokumentów. W tym okresie sprawozdania należy przygotowywać w następujący sposób:

  • sporządzone sprawozdanie należy podpisać ręcznie,
  • po podpisaniu należy wykonać skan sprawozdania,
  • podpisanie skanu podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • złożenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Od 1 października 2018 roku nie będzie już tak prosto, gdyż zaczną obowiązywać kolejne zmiany dotyczące sprawozdań finansowych. Od tego dnia wejdzie w życie obowiązek sporządzania ich wyłącznie w formie elektronicznej.

Ponadto po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowym sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania będą one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, zgodnie z wprowadzonym nowelizacją art. 20 ust. 1g ustawy o KRS.

Istotne jest, że dzisiaj nie ma już innej możliwości złożenia sprawozdań finansowych i uchwał je zatwierdzających jak tylko przez Internet. Przedmiotowe rozwiązanie stoi zatem w sprzeczności z dotychczasową praktyką, gdzie podczas zwyczajnych zgromadzeń podejmowane były także uchwały o przedłużeniu kadencji Członkom Zarządu. Takie uchwały w dalszym ciągu należy składać do KRS. Nie ma przy tym możliwości złożenia ich przez Internet. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy rozwiązaniem tego problemu jest złożenie protokołu ze zwyczajnego zgromadzenia do akt rejestrowych w trybie art. 9 ust. 1a ustawy o KRS.

Dodawanie dokumentów jest dostępne pod adresem

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398)

Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Najnowsze wpisy