loader image

Spółki komandytowe – odroczenie statusu podatnika CIT

Z 1 stycznia weszły w życie regulacje ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123) [Ustawa zmieniająca].

Jedną z regulacji, o której się mówi wiele w ostatnim czasie, jest kwestia objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych [CIT] spółek komandytowych. Co do zasady status podatnika CIT spółki komandytowe uzyskały z dnie 1 stycznia 2021 r., jednakże istnieje możliwość odroczenia tego momentu.

Odroczenie statusu podatnika CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy zmieniającej, spółka komandytowa może postanowić, iż uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r. Z przepisów nie wynika jednak w jakiej formie powinno to nastąpić oraz czy należy o tym informować organy podatkowe. Również doktryna nie jest w tym zakresie spójna.

Mając na względzie kwestie korporacyjne oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych wydaje się, iż właściwym rozwiązaniem jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez wspólników spółki komandytowej. W wielu przypadkach uchwała ta została podjęta przez wspólników jeszcze przed 1 stycznia 2021 r.

Powiadamiać organy podatkowe czy nie

Dyskusyjna pozostaje kwestia zawiadomienia organów podatkowych o podjętej uchwale. . Część specjalistów stoi na stanowisku, iż o fakcie podjęcia uchwały powinny zostać powiadomione organy podatkowe poprzez złożenie uchwały w urzędzie skarbowym właściwym dla spółki oraz dla każdego ze wspólników.

Jednakże powyższe nie wynika ani z przepisów Ustawy zmieniającej ani z żadnych innych przepisów. Co więcej jak dotąd nie pojawiły się, żadne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w omawianej kwestii.

W przypadku spółki jawnej Ustawa zmieniająca stanowi wprost, iż odpowiednia informacja odnośnie wspólników musi zostać złożona naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla spółki, a także naczelnikom urzędów skarbowych właściwym dla wspólników. Co więcej, sam wzór informacji został określony w odpowiednim rozporządzeniu (CIT-15J oraz CIT/JW).

Zatem, stosując wykładnię literalną przepisów wydaje się, iż ustawodawca nie nakłada obowiązku zawiadamiania organów podatkowych o podjęciu przez wspólników spółki komandytowej uchwały. Gdyby taki był cel przepisów to zapewne, podobnie jak w przypadku spółki jawnej, zostałoby to wprost określone w przepisach lub zostałyby wydane przez Ministerstwo Finansów odpowiednie wyjaśnienia w tym zakresie, tak jak w przypadku „CITu Estońskiego”.

Rok obrotowy

Z przepisów Ustawy zmieniającej wynika wprost obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT.

Jeżeli jednak ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada na dzień pomiędzy 31 grudnia 2020 r. a 31 marca 2021 r., to wówczas spółka może nie zamykać ksiąg w tym terminie i kontynuować tym samym rok obrotowy do 30 kwietnia 2020 r.

Pojawiają się jednak wątpliwości, co w sytuacji kiedy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Czy w takiej sytuacji przedłużyć rok obrotowy do 16 miesięcy? Czy sporządzić jedno czy dwa sprawozdania finansowe?

W tym zakresie 31 grudnia 2020 r. Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości wraz z Departamentem Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów wydał wyjaśnienia, zgodnie z którymi możliwe są dwie opcje:

  • gdy spółka komandytowa uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., to wówczas jest zobowiązana – wyłącznie dla celów podatkowych – do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.). W takiej sytuacji spółka komandytowa nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego na ten dzień, tj. 30 kwietnia 2021 r., a rok obrotowy spółki komandytowej za 2021 r. będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe.
  • Z brzmienia Ustawy zmieniającej wynika także możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych (jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.) i kontynuacji roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Zatem, jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wybierając opcję pierwszą bądź drugą należy jednak pamiętać, iż wspólnicy spółki komandytowej będą musieli i tak zrobić rozliczenie podatkowe za właściwy dla nich okres, co w przypadku osób fizycznych oznacza rok kalendarzowy. Zatem w przypadku wydłużenia roku obrotowego spółka i tak będzie musiała ustalić dochód w odniesieniu do wspólników za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Reasumując, po podjęciu przez wspólników uchwały w sprawie odroczenia momentu uzyskania statusu podatnika CIT, warto razem z księgowym podjąć decyzję odnośnie ewentualnego przedłużenia roku obrotowego.

Zapraszamy do kontaktu jeżeli są Państwo zainteresowani powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność.

Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski

Najnowsze wpisy