loader image

Rozwiązania w zakresie działalności twórczej w związku z epidemią COVID-19

W związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa przyjęte zostały rozwiązania mające na celu wsparcie dla ludzi kultury, ze szczególnym uwzględnieniem branży audiowizualnej. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami.

Tarcza Antykryzysowa

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie mógł przeznaczyć środki budżetu państwa na pomoc twórcom zarówno w przypadku gdy ich działalność nie może być kontynuowana w obecnej formie, jak i gdy nadal jest kontynuowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W obydwu przypadkach na wsparcie finansowe mogą liczyć jedynie twórcy (niezależnie od formy prowadzonej działalności), których działalność kulturalna jest objęta mecenatem państwa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej bądź ich działalność polega na produkcji audiowizualnej.

W ostatecznie przyjętym tekście ustawy antykryzysowej zdecydowano się na jednolitą pomoc niezależnie od tego, czy działalność twórcza lub artystyczna może być kontynuowana czy nie.

W obydwu przypadkach dofinansowanie będzie dotyczyło wydatków na zmianę formy upowszechnienia działalności twórczej lub artystycznej, która nie może być kontynuowana w obecnej formie ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy ustanowione w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Udzielenie wsparcia będzie następowało w ramach programów ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wyznaczonej przez Ministra państwowej instytucji kultury.

Szczegółowe warunki udzielania dotacji, w tym ich wysokość, tryb składania wniosków i przekazywania dotacji oraz jednostki kultury uprawnione do przyznawania wsparcia mają zostać określone przez MKiDN w rozporządzeniu – na dzień dzisiejszy nie zostało ono wydane.

Ponadto tarcza antykryzysowa zakłada szczególne rozwiązania dla branży audiowizualnej. Kina zostaną zwolnione z obowiązków informacyjnych wobec Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za okres nieuzyskiwania przychodów, a producenci filmów będą mogli przenieść premierę poza kina np.: na platformy VOD czy do Internetu, nie tracąc przy tym statusu filmu na gruncie ustawy o kinematografii.

Innym rozwiązaniem wprowadzonym z myślą o branży audiowizualnej będzie wydłużenie terminów i uproszczenie procedury w ramach wniosków o wsparcie finansowania produkcji audiowizualnych (tzw. zachęty). Termin na złożenie wniosku zostanie wydłużony do 12 miesięcy przed rozpoczęciem prac nad produkcją, a termin zawarcia umowy o wsparcie finansowe będzie mógł zostać wydłużony o 3 miesiące. Z kolei termin na uzupełnienie kosztorysu produkcji zostanie wydłużony do 60 dni. Zmiany będą również dotyczyć ułatwień w przedstawieniu wymaganej dokumentacji.

Opisane powyżej rozwiązania weszły w życie 31 marca 2020 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców jest też dla twórców

Poza wymienionymi powyżej rozwiązaniami, branża kulturalna będzie mogła również skorzystać z pozostałych rozwiązań kierowanych m.in. do przedsiębiorców, pracowników czy rodziców (m.in. dofinansowania wynagrodzeń, ulg w składkach ZUS, dofinansowania bieżącej działalności innych).

„Kultura w sieci”

Kilka dni po ogłoszeniu nowej ustawy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło już program „Kultura w sieci”, który składa się z dwóch części. Budżet programu wynosi 20 mln zł, z których 5 mln zł zostanie przeznaczonych na stypendia dla twórców i artystów, a pozostałe 15 mln zł na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i fundacji, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlegających wpisowi do CEIDG albo KRS.

Programem stypendialnym zarządza MKiDN, z kolei rozdysponowaniem dotacji zajmie się Narodowe Centrum Kultury.

Stypendia będą przyznawane w następujących kategoriach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, twórczość ludowa, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury. Stypendium będzie wynosiło 3.000 zł brutto miesięcznie (tj. 2.490 zł netto) przez okres do 6 miesięcy.

Warto podkreślić, że osoby, którym przyznano stypendium, są zobowiązane do udostępnienia materiałów powstałych podczas realizacji zadania na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA)3”.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku w ramach programu stypendialnego znajdują się pod poniższym linkiem: https://bit.ly/2UPVA2f

Natomiast w ramach wniosków o dofinansowanie, będzie można się ubiegać o pomoc w realizacji m.in.

  • warsztatów i kursów on-line, webinariów oraz wydarzeń kulturalnych on-line takich jak koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania
    z twórcami/artystami;
  • wirtualnych spacerów po miejscach kultury;
  • udostępniania zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych;
  • tworzenia wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

W ramach jednego wniosku o dofinansowanie będzie można się ubiegać o kwotę od 5.000 zł do 150.000 zł.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku w ramach programu dotacyjnego znajdują się pod poniższym linkiem: https://bit.ly/2y0kao5

Obydwie formy pomocy mają na celu umożliwienie bądź zwiększenie obecności działalności kulturalnej poprzez narzędzia online.

Wnioski o pomoc można składać do 20 kwietnia.

Anna Filipowska

Anna Filipowska

Of Counsel | Radca prawny

Najnowsze wpisy