loader image

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Ostatnia nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”) wprowadziła nowy rodzaj działalności regulowanej, która podlega obowiązkowi wpisu do specjalnie utworzonego w tym celu rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów („Rejestr”). Dodatkowo ustawodawca nałożył na przedsiębiorców prowadzonych działalność na rzecz spółek lub trustów liczne obowiązki a także wymagania jakie muszą zostać spełnione przez przedsiębiorcę, aby mógł świadczyć usługi w tym zakresie.

Nowa działalność regulowana obejmuje świadczenie usług polegających m.in. na:

  • tworzeniu spółek kapitałowych, spółek osobowych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w spółkach kapitałowych, spółkach osobowych lub innych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług spółkom kapitałowym, spółkom osobowym lub innym jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Wprowadzenie nowej działalności regulowanej podyktowane jest podwyższonym ryzykiem prania pieniędzy w zakresie świadczenia usług w powyższych obszarach. W związku z tym ustawodawca przewidział nie tylko obowiązek rejestracji podmiotów świadczących takie usługi, ale także wymóg, aby osoby zaangażowane w świadczenie powyższych usług spełniały wymóg niekaralności oraz posiadały wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów.

Podmioty prowadzące obecnie taką działalność mają czas na wpisanie się do Rejestru do 30 kwietnia 2022 r. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy złożonego droga elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Za prowadzenie działalności regulowanej bez wpisu do Rejestru, przedsiębiorcy grozi kara ograniczenia wolności lub grzywna.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu

Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski
Barbara Czerwińska

Barbara Czerwińska

Associate | Aplikantka radcowska

Najnowsze wpisy