loader image

Raportowanie spółek nieruchomościowych

Zgodnie z pierwotnymi założeniami ustawodawcy, spółki nieruchomościowe oraz wspólnicy takich spółek powinni do 31 marca 2022 r. wywiązać się z nałożonych na nie nowych obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatków.

Zgodnie z nowymi regulacjami, które weszły w życie z początkiem 2021 roku spółki nieruchomościowe są zobowiązania do złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (praw głosu) spółki nieruchomościowej według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego / obrotowego. Do podobnych obowiązków zobowiązane są podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki nieruchomościowej.

Generalniespółką nieruchomościową jest podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nieruchomości położone w Polsce, który uzyskuje większość swoich przychodów z nieruchomości bądź udziałów w spółkach nieruchomościowych. Przy czym, w zależności czy spółka prowadzi już działalność czy dopiero zaczyna, przepisy przewidują odrębne kryteria:

  1. w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność 

– na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio) stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości, oraz wartość tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł;

  • w pozostałych przypadkach

– na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (obrotowy) co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio) stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości, a wartość tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł, oraz

– w roku poprzedzającym rok podatkowy (obrotowy) co najmniej 60% ogółu przychodów pochodzi z:

– najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu (i innych umów o podobnym charakterze); lub

– przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych.

Mając na względzie powyższe wydaje się, iż głównym celem regulacji jest pozyskanie przez organy skarbowe informacji o strukturach udziałowych spółek nieruchomościowych/całych grup kapitałowych, a także o strukturze ich przychodów.

Raportowanie powinno być dokonane w formie elektronicznej. Ponieważ jednak na dzień dzisiejszy brak jest odpowiednich narzędzi w tym celu, Minister Finansów 17 marca br. opublikował projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu na raportowanie do 30 września 2022 r. dla spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub obrotowy zakończył/ zakończy się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu.

Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski

Najnowsze wpisy