loader image

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Instytucję przywrócenia obywatelstwa polskiego zainicjowała ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 02 kwietnia 2009 roku. Tym samym, o przywrócenie obywatelstwa polskiego można ubiegać się dopiero od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy tj. od dnia 15 sierpnia 2012 roku.

Przywrócenia obywatelstwa polskiego mogą domagać się osoby, które uprzednio posiadały obywatelstwo polskie, jednak utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 roku na podstawie obowiązujących dotychczasowo ustaw regulujących nabycie i utratę obywatelstwa polskiego.

Aby nastąpiło przywrócenie obywatelstwa polskiego, należy złożyć wniosek do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Do przedmiotowego wniosku należy przedłożyć wszelkie dokumenty potwierdzające fakt, iż w przeszłości cudzoziemiec posiadał polskie obywatelstwo, które następnie utracił na podstawie obowiązujących ustaw o obywatelstwie polskim.

Przed wydaniem decyzji, minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy przywrócenie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz czy cudzoziemiec, który złożył wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, nie działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.

Podkreślić należy, iż nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywrócenie obywatelstwa polskiego stała się ostateczna. Decyzja przywracająca obywatelstwo polskie jest decyzją ex nunc, co oznacza, iż wywołuje skutki na przyszłość.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której przysłowiowy Jan Kowalski ubiega się o przywrócenie obywatelstwa polskiego, w konsekwencji jego utraty w roku 1950 poprzez nabycie obywatelstwa państwa obcego. Po przeprowadzonym postępowaniu minister właściwy do spraw wewnętrznych dochodzi do wniosku, iż Jan Kowalski posiadał uprzednio obywatelstwo polskie a następnie decyzją z roku 2018 je przywraca.

W związku z powyższym należy postawić sobie pytanie czy syn Jana Kowalskiego urodzony w roku 1980, z momentem przywrócenia obywatelstwa polskiego przez ojca również nabył obywatelstwo polskie. Mając na uwadze fakt, iż decyzja przywracająca obywatelstwo polskie jest decyzją ex nunc, syn Jana Kowalskiego nie mógł nabyć obywatelstwa polskiego, ponieważ w momencie jego narodzin Jan Kowalski nie był obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślić jednak należy, iż dzieci Jana Kowalskiego urodzone po dacie uprawomocnienia się decyzji nabędą obywatelstwo polskie z mocy prawa przez urodzenie z ojca, który jest obywatelem polskim.

Apl. Adw. Aleksandra Zakrzewska