loader image

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny [„BFG”] wydał decyzję o wszczęciu wobec Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie [„Getin”] przymusowej restrukturyzacji [„Restrukturyzacja”] – Decyzja DRP.720.6.2021.256 – w załączeniu.

Restrukturyzacja polegać będzie m.in. na przeniesieniu części aktywów banku (dochodowych) do nowego podmiotu pod nazwą VeloBank S.A. Na nowy podmiot przeniesione zostaną m.in. rachunki bieżące, lokaty itp.

Na nowy podmiot nie zostały przeniesione prawa majątkowe wynikające z czynności faktycznych, prawnych lub czynów niedozwolonych dotyczących umów kredytów i pożyczek denominowanych w walutach obcych (w tym w CHF, EUR, USD, JPY) lub indeksowanych kursem waluty obcej, oraz roszczenia wynikające z tych praw majątkowych, w tym objęte postępowaniami cywilnymi, administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia.

W praktyce oznacza to, że kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A.

Ważne:

Restrukturyzacja nie wyłącza możliwości dalszego dochodzenia w sądzie uznania umowy za nieważną. Dotyczy to zarówno umów, co do których toczą się już postępowania w sądzie, jak i tych, które przedmiotem postępowania jeszcze nie są. Wyrok potwierdzający nieważność będzie przy tym stanowił podstawę m.in. do wykreślenia hipoteki

Rozpoczęcie procedury Restrukturyzacji wobec Getin powoduje umorzenie postępowań egzekucyjnych lub zabezpieczających skierowanych do majątku banku. W czasie trwania Restrukturyzacji niedopuszczalne jest także wszczynanie nowych postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych.

Zabezpieczenia wstrzymujące obowiązek spłacania rat udzielone dotychczas pozostają w mocy.

Zakaz wszczynania postępowań egzekucyjnych oznacza zaś, że o ile Getin dobrowolnie nie zwróci kwot zasądzonych w procesie nie będzie możliwa ich przymusowa egzekucja z udziałem komornika.

Poddajemy przy tym pod rozwagę zaprzestania dalszych spłat na rzecz Getin – dotyczy to w szczególności osób, które spłaciły kwoty wyższe niż zostały im wypłacone.

Brak możliwości wszczęcia przeciwko Getin postępowania egzekucyjnego może prowadzić do braku możliwości odzyskania w przyszłości kwot wpłacanych na rzecz Getin.

Zaprzestanie spłat (bez postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia) nie oznacza, że Getin będzie mógł rozpocząć egzekucję komorniczą niezapłaconych rat, w tym zająć nieruchomość sfinansowaną kredytem. Żeby móc rozpocząć egzekucję jakiejkolwiek kwoty Getin musiałby Państwa najpierw pozwać i sprawę prawomocnie (tj. w 2 instancjach) wygrać.

W przypadku zaprzestania spłat bez postanowienia sądu liczyć się jednak należy z wpisaniem do Biura Informacji Kredytowej (BIK) i ewentualnego nękania telefonami w trakcie których będą Państwo nakłaniani do zapłaty zaległych rat.

Dlatego też istotne jest uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej. Takie orzeczenie będzie stanowiło podstawę do wykreślenia hipoteki na rzecz Getin oraz podstawę do żądania wykreślenia ewentualnego wpisu w BIK.

Wyjaśniamy, że BFG dysponuje uprawnieniem do żądania zawieszenia postępowania sądowego. W przypadku sformułowania takiego żądania sąd jest nim związany. Z aktualnie dostępnych informacji wynika, że BFG na ten moment nie zamierza z tego uprawnienia korzystać.

Decyzja BFG o Restrukturyzacji podlega zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA). Zaskarżona decyzja nie może zostać przez WSA uchylona, natomiast  sąd administracyjny może stwierdzić, że została wydana z naruszeniem prawa. Stwierdzenie przez sąd administracyjny wydania decyzji o Restrukturyzacji z naruszeniem prawa stanowić może podstawę dla odchodzenia odszkodowania od BFG. Wysokość szkody w tym wypadku będzie ograniczona do różnicy pomiędzy kwotą jaka zostałaby uzyskana w postępowaniu upadłościowym, a jaka zostanie uzyskana w Restrukturyzacji. Wykazanie szkody jest konieczne do wykazania interesu prawnego w złożeniu skargi. Istotne jest także, że złożenie skargi na decyzję BFG może warunkować dopuszczalność ewentualnej przyszłej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Termin na złożenie skargi upływa 7 października 2022 r. Skargę składa się za pośrednictwem BFG.

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy