loader image

Nie ma wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – opinia Rzecznika Generalnego TSUE C‑520/21

W dniu 16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię w sprawie dotyczącej skutków uznania umowy kredytu za nieważną, a to w szczególności w zakresie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu (sprawa C 520/21).

W opinii Rzecznika po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki w niej istniejące to konsumenci a nie banki mogą dochodzić roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych.

W ocenie Rzecznika, którą to ocenę należy w pełnej rozciągłości podzielić i na co wielokrotnie zwracaliśmy uwagę sądów w prowadzonych przez nas postępowaniach, prawo europejskie stoi na przeszkodzie wykładni przepisów prawa krajowego zgodnie z którą przedsiębiorcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednocześnie Rzecznik uznał, że roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie ze środków konsumenta nie jest sprzeczne z prawem UE, czym niewątpliwe dał zielone światło do formułowania roszczeń wobec banków. Jednakże to do sądów krajowych należeć będzie ustalenie, w oparciu o prawo krajowe, czy konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju
roszczeń oraz, jeżeli tak jest, rozstrzygnięcie o ich zasadności.

Zważyć należy, iż treść opinii Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca dla TSUE, jednakże jest wysoce prawdopodobne (bowiem tak wskazuje praktyka), że stanie się ona preludium dla ostatecznego orzeczenia, a Trybunał podzieli stanowisko w niej wyrażone. Z pewnością jest też kolejnym i silnym argumentem dla pełnomocników kredytobiorców.

Zakładając, iż wyrok TSUE zapadnie w duchu i w zgodzie z wydaną dziś opinią Rzecznika, to z całą pewnością zakończy on wykreowaną przez banki praktykę pozywania kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Przewidujemy, że banki otrzymawszy tak jasny sygnał co do braku podstaw wywodzonych roszczeń przestaną pozywać nowych kredytobiorców, a postępowania które zostały już wszczęte, szybko zostaną zakończone oddaleniem tak bezpodstawnych roszczeń.

Opinia Rzecznika Generalnego ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA z 16 lutego 2023 r. C‑520/21

Marta Chęcińska

Marta Chęcińska

Counsel | Adwokat
Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy