loader image

Najem w galerii handlowej a Covid – zostały ostatnie dni na uchylenie się od oświadczenia

Dnia 23 lipca w życie weszła nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W tym kluczowa zmiana dla najemców i wynajmujących w galeriach handlowych.

Przed zmianą, art. 15ze przewidywał, że w okresie obowiązywania zakazu handlu w galeriach i parkach handlowych, najemcy mogli skorzystać z mechanizmu czasowego wygaszenia wzajemnych zobowiązań z umowy najmu (lub innej podobnej). W zamian musieli złożyć bezwarunkową ofertę przedłużenia okresu najmu o 6 miesięcy na dotychczasowych warunkach.

W ramach zmiany art. 15ze został uchylony a wprowadzono art. 15ze1 który będzie miał zastosowanie do przyszłych lockdownów. Nowy przepis stanowi, że wysokość świadczeń najemcy należnych wynajmującemu z tytułu umowy najmu zawartej przed 14 marca 2020 r. – tj. przed datą pierwszego lockdownu – ulega obniżeniu do 20% wysokości świadczeń należnych na podstawie umowy przed 14 marca 2020 r. Natomiast w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu – do 50% wysokości świadczeń należnych wynajmującemu na podstawie umowy przed 14 marca 2020 r. Zasadniczo oznacza to, że świadczenia należne wynajmującemu, w tym czynsz czy opłata eksploatacyjna, ulegają z mocy prawa automatycznemu obniżeniu do – odpowiednio – 20% (w czasie lockdownu), a następnie do 50% (w okresie trzech miesięcy po zakończeniu lockdownu) ich wartości przed 14 marca 2020 r.

Ponieważ nowa regulacja jest korzystniejsza dla najemców, ustawodawca dał możliwość aby najemcy, którzy złożyli już ofertę przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie art. 15ze, mogli się uchylić od jej skutków prawnych, jeżeli uznają to rozwiązanie za korzystniejsze.

Co istotne, uchylenie się od skutków prawnych złożonej oferty dotyczy tylko przedłużenia umowy i nie ma wpływu na wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy na podstawie dotychczasowych przepisów. Czyli najemca uchylając się od oferty przedłużenia okresu najmu, nie będzie zobowiązany do zapłaty kwot, z których zapłaty został zwolniony.

Z powyższego uprawnienia do uchylenia się od oświadczenia najemca może skorzystać w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, tj. do 6 sierpnia 2021 roku.

Przy czym to do tego dnia oświadczenie powinno dojść do wynajmującego w taki sposób, żeby mi

Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski

Najnowsze wpisy