loader image

Legal alert – wydłużenie terminu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do lipca 2020 r.

Ze względu na epidemię COVID-19 Ministerstwo Finansów planuje wydłużenie terminu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do lipca 2020 r.

13 października 2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („Rejestr”). Ma on na celu zwiększenie efektywności systemu zapobiegania praniu pieniędzy, a także dostosowanie polskich regulacji do standardów międzynarodowych i wspólnotowych.

Do Rejestru należy zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem (osoby wywierające decydujący wpływ na działania podmiotu), w tym między innymi o osobach:

 • posiadających więcej niż 25% ogólnej liczby akcji lub udziałów,
 • mających więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta – także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • sprawujących kontrolę nad podmiotem lub podmiotami, którym łącznie przysługuje więcej niż 25% ogólnej liczby akcji lub udziałów, lub prawo do więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • sprawujących kontrolę nad podmiotem poprzez posiadanie w stosunku do niego uprawnień m.in. do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki,
 • a jeżeli nie będzie możliwe ustalenie osób fizycznych spełniających przesłanki uznania ich za beneficjentów rzeczywistych lub powstaną co do tego wątpliwości, wówczas za beneficjentów rzeczywistych uznawane będą osoby fizyczne zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w danym podmiocie.

Rejestr jest jawny, a informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze są udostępniane nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną, prostej spółki akcyjnej (która wchodzi w życie 1 marca 2021 r.) czy też spółki akcyjnej (z wyjątkiem spółek publicznych):
  • nazwę (firmę),
  • formę organizacyjną,
  • siedzibę,
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • NIP
 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek:
  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • państwo zamieszkania,
  • numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Wskazać należy, że pierwotnie ustawodawca określił termin na dokonanie wpisu do Rejestru do dnia 13 kwietnia 2020 r. Dotyczy to jednak spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowe („KRS”) przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku spółek wpisanych do KRS po dniu 13 października 2019 r. zgłoszenie powinno być dokonane w ciągu 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS lub w terminie 7 dni od ich zmiany.

Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 Ministerstwo Finansów przesunęło termin dokonania zgłoszenia spółek wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do lipca 2020 roku. Zmiany danych objętych wpisem w Rejestrze powinny być zgłaszane w terminie 7 dni od ich wpisu w KRS.

Zgłoszenie jest darmowe i należy dokonać go drogą elektroniczną, zatem zachęcamy aby nie czekać do końca terminu.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

adw. Maciej Małanicz-Przybylski m.malanicz-przybylski@kbiw.com +48 22 251 58 00

adw. Iwoną Smolińską i.smolinska@kbiw.com +48 22 251 58 00

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej. KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych.

Maciej Małanicz-Przybylski

Maciej Małanicz-Przybylski

Partner | Adwokat
poznaj mnie
Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Najnowsze wpisy