loader image

Legal alert – Dematerializacja akcji przesunięta o dwa miesiące mocą tzw. tarczy antykryzysowej 3

W związku z nowelizacją przepisów kodeksu spółek handlowych wprowadzonych ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wszystkie spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne niebędące spółkami publicznymi są zobligowane do przeprowadzenia dematerializacji akcji tzn. zarejestrowania wszystkich akcji imiennych jak i „na okaziciela” w rejestrze akcjonariuszy. Pierwotnie ustanowione przez ustawodawcę terminy na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 zostają przesunięte o dwa miesiące (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).

Poniżej przedstawiamy listę niezbędnych do zrealizowania działań wraz z aktualnymi terminami.

CZYNNOŚĆTERMIN
Zwołanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. (Pod tabelką lista podmiotów, które mogą prowadzić rejestr).do 30.09.2020
Zawarcie przez zarząd umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia.do 30.09.2020
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji (ogłoszenie w sposób właściwy dla zwoływania WZ oraz na stronie internetowej i w MSiG).do 30.09.2020
Kolejne 4 wezwania w odstępach nie krótszych niż co 2 tygodnie i nie dłuższych niż co miesiącdo 31.01.2021
Utrata mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę z jednoczesnym otwarciem rejestrów akcjonariuszy. Od tego dnia wobec danej spółki za akcjonariusza będzie się uważać tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy.od 1.03.2021
Wygaśnięcie mocy dowodowej akcji niezarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy.od 1.03.2026

Rejestr akcjonariuszy mogą prowadzić poniższe podmioty:

  • domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,
  • banki powiernicze,
  • zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału,
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  • Spółka w której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności,
  • Narodowy Bank Polski.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

adw. Maciej Małanicz-Przybylski m.malanicz-przybylski@kbiw.com +48 22 251 58 00

adw. Iwoną Smolińską i.smolinska@kbiw.com +48 22 251 58 00

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej. KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych.

Maciej Małanicz-Przybylski

Maciej Małanicz-Przybylski

Partner | Adwokat
poznaj mnie
Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Najnowsze wpisy