loader image

Krajowy Rejestr Zadłużonych rusza 1 grudnia 2021 r.

Od 1 grudnia 2021 r. rozpocznie działalność Krajowy Rejestr Zadłużonych

Podstawę funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych są przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 55) („KRZ”).

Krajowy Rejestr Zadłużonych („Rejestr”) zastąpi dotychczasowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych („RDN”), który utworzony został w ramach Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz będącego w fazie tworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości („CRRU”), którego powstanie określono w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 456 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Jak wynika z uzasadnienia ustawy „Rejestr ma mieć znacznie szersze niż pierwotnie przewidywano znaczenie jako źródło informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.”

W Rejestrze mają być bowiem ujawniane informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których wspólną cechą jest niewypłacalność, zagrożenie niewypłacalnością albo inne problemy z wypłacalnością, które wyrażają się w tym, że egzekucja prowadzona przeciwko określonemu podmiotowi okazała się bezskuteczna. Ma on także służyć do publikowania obwieszczeń, które do tej pory były dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rejestr prowadzony będzie przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym.

Rejestr będzie jawny, a zatem każdy zainteresowany będzie miał prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet.

Zgodnie z art. 2 KRZ w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane informację o:

1) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania:

  1. a) restrukturyzacyjne oraz o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
  2. b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
  3. c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe („PU”),
  4. d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;

2) wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej „komornikiem”, lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

4) osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wpisy do Rejestru będą dokonywane w zależności od zakresu informacji ujawnianych w Rejestrze.

W stosunku do osób, wobec których jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, jak również w stosunku do wspólników osobowych spółek handlowych, dane w Rejestrze będą ujawniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe jednocześnie z dokonaniem obwieszczenia albo dokonaniem innej czynności, z którą ustawa wiąże skutek ujawnienia w Rejestrze.

W przedmiocie osób wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzonego przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dane są niezwłocznie zamieszczane w Rejestrze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub właściwego dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaś w zakresie dotyczącym umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika albo sąd, zamieszcza dokonuje komornik albo sąd, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

W zakresie informacji o osobach fizycznych wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych wpisu w Rejestrze będzie dokonywał komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne a w przypadku, gdy komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego, dane zamieszcza organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Ważne!

Dane zawarte w Rejestrze, co do zasady nie podlegają usunięciu.

KRZ wprowadza jedynie regułę, iż dane w nim zawarte automatycznie przestają być ujawniane (widoczne):

  • w stosunku do osób wobec których jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne jak również w stosunku do wspólników osobowych spółek handlowych po upływie 10 lat od prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba że ustawa stanowi inaczej;
  • w stosunku osób wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne po upływie 7 lat od ich zamieszczenia;
  • w przedmiocie informacji o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych po upływie 7 lat od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

W Rejestrze nie będą ujawniane informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, które zostały wszczęte (otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo ogłoszono upadłość) przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed dniem 1 grudnia 2021 r. Dotyczy to także spraw, w których przed tą datą zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, w tym wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosek o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 PU.

Oznacza to, że przepisy ustawy znajdą zastosowanie jedynie do spraw, w których wnioski zostaną złożone po jej wejściu w życie.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

adw. Iwoną Smolińską i.smolinska@kbiw.com +48 22 251 58 00

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej. KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych.

Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Najnowsze wpisy