loader image

Wiza pracownicza USA

Amerykański system imigracyjny przewiduje wiele kategorii wiz, niestety nie każda z nich pozwala na podjęcie legalnej pracy w USA.

Do kategorii wiz, bez której legalna praca w USA nie byłaby możliwa możemy zaliczyć wizę pracowniczą typu H-1B, o którą można aplikować od dnia 1 kwietnia każdego roku. Niemniej wizy pracownicze w USA wydawane są na początku każdego roku fiskalnego (1 października). Pozytywne rozpatrzenie aplikacji przed dniem 1 października nie uprawnia nas do podjęcia pracy, taka możliwość aktywizuje się dopiero od dnia 1 października.

Co istotne, osoby przebywające na terytorium USA mają również możliwość aplikowania o wizę pracowniczą, warunkiem rozpatrzenia wniosku jest legalne przebywanie na terytorium Stanów Zjednoczonych do dnia 1 października.

Wiza pracownicza H-1B to dokument, dzięki któremu legalna praca w USA dla osób pracujących w zawodach specjalistycznych, będzie na wyciągnięcie ręki. W celu uzyskania niniejszej wizy i podjęcia pracy u legalnego pracodawcy, jednym z warunków jest posiadanie minimum tytułu licencjata (Bachelor’s Degree) bądź wykształcenia równorzędnego. Co istotne, w praktyce każdy wniosek wizowy badany jest przez Urząd Imigracyjny USCIS pod kątem czy zawód wykonywany przez konkretnego kandydata należy do kategorii zawodów specjalistycznych oraz czy kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje do jego wykonywania. Prawo imigracyjne Stanów Zjednoczonych pozwala na ubieganie się o wizę pracowniczą dla osób pracujących na pół etatu. Aby wiza pracownicza USA H-1B mogła być uzyskana, najistotniejszym elementem w tym procesie będzie udokumentowanie, iż dane stanowisko wymaga wykwalifikowanego pracownika oraz że osoba starająca się o to stanowisko takie kwalifikacje posiada. Do zawodów specjalistycznych zaliczamy m.in. dziennikarza, programistę komputerowego, księgowego, farmaceutę, elektryka, projektanta stron internetowych, projektanta mody lub wnętrz, malarza, muzyka.

Z wnioskiem o uzyskanie wizy pracowniczej typu H-1B występuje pracodawca, który uprzednio powinien uzyskać Labor Condition Application, którego celem jest ochrona amerykańskich pracowników, poprzez zapewnienie, iż zagraniczni pracownicy ubiegający się o pracę na terytorium USA nie będą odsuwać od pracy równie wykwalifikowanych amerykańskich pracowników.

Podkreślić należy, iż nie każdy pracodawca jest uprawniony do sponsorowania pracownika na wizę H-1B. Przedsiębiorstwo lub organizacja oferujące miejsce pracy muszą wykazać dochody wystarczające lub przewyższające zobowiązania finansowe wynikające z zatrudnienia nowego pracownika, zgodnie ze standardami Departamentu Pracy w Stanach Zjednoczonych.

Co więcej, istnieje możliwość zmiany pracodawcy będąc już na terenie USA. Niestety jest to skomplikowane, z uwagi na fakt, iż utrzymanie statusu H-1B jest zależne od pracodawcy. W sytuacji gdy pracownik się zwolni bądź zostanie zwolniony, rozpoczyna się bieg terminu do zmiany statusu lub opuszczenia kraju. W celu zmiany pracodawcy należy powtórzyć cały proces uzyskania wizy H-1B i przesłać niezbędne dokumenty do Urzędu Imigracyjnego USCIS wraz z nowymi opłatami. Ponadto, obligatoryjne jest utrzymanie zatrudnienia u pierwszego pracodawcy aż do momentu złożenia nowego wniosku i otrzymania potwierdzenia z Urzędu Imigracyjnego USCIS o jego złożeniu. Po uzyskaniu powyższego potwierdzenia można podjąć pracę u nowego pracodawcy. Warto również podkreślić, iż wiza H-1B wydawana jest na okres 3 lat z możliwością odnowienia na kolejne 3 lata.

W odniesieniu do procesu uzyskania wizy H-1B istotne jest, iż pula wiz pracowniczych ograniczona jest przez ustawę i roczny limit wynosi 65 tyś. W związku z czym od roku 2014 odbywa się loteria dla tej kategorii wizowej, z uwagi na fakt, iż liczba wydawanych wiz jest znacznie niższa od ilości składnych petycji.

Apl. Adw. Aleksandra Zakrzewska