loader image

Fundacja rodzinna „w organizacji”

W dniu 22 maja weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego fundacje rodzinne. Poza stworzeniem nowego rodzaju podmiotu prawnego, fundacje rodzinne to przede wszystkim nowy instrument prawny mogący służyć sukcesji czy zabezpieczeniu rodzinnego majątku.

Od samego początku (a nawet i wcześniej) fundacje rodzinne cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, a w konsekwencji również kancelarii prawnych, banków oraz innych instytucji, które zajmują się wsparciem przedsiębiorców.  

Pojawia się oczywiście wiele pytań czym jest i co może fundacja rodzinna „w organizacji”. Jest to istotne pytanie w kontekście czasu jaki jest potrzebny na dopełnienie wszelkich czynności oraz na zarejestrowanie fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych.    

Fundacja rodzinna „w organizacji” powstaje z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu. Faktycznie status ten utrzymuje się do momentu, kiedy fundacja rodzinna zostanie wpisana do rejestru fundacji rodzinnych.  

W tym okresie reprezentantem fundacji rodzinnej w organizacji jest fundator, powołany przez niego pełnomocnik lub zarząd w przypadkach przewidzianych ustawą, tj. w przypadku złożenia oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w testamencie Statut powinien wskazywać podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności podejmowanych przez zarząd fundacji rodzinnej w organizacji.  

Czy fundacja rodzinna w organizacji może zatem prowadzić działalność? Zasadniczo fundacja rodzinna w organizacji może zarządzać swoim majątkiem we własnym imieniu oraz zapewniać jego ochronę. W szczególności nabywa ona prawa, w tym własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania oraz może pozywać i być pozywana.  

Skoro zatem może zarządzać swoim majątkiem to czy może założyć i posiadać rachunek bankowy? Niektóre banki mogą obawiać się otwarcia rachunku bankowego dla fundacji rodzinnej w organizacji mając na względzie brak pewności co do jej dalszego istnienia i zarejestrowania, a także przepisy ustawy dotyczące rozwiązania fundacji rodzinnej w organizacji. Należy jednak pamiętać, że fundacja rodzinna w organizacji może już otrzymać np. dywidendę ze spółek, których udziały lub akcje zostały wniesione i w takiej sytuacji posiadanie rachunku bankowego jest wręcz niezbędny.  

Inną problematyczną kwestią, z którą zapewne spotykają się banki jest zdefiniowanie beneficjenta rzeczywistego. Przy czym nie jest to pierwszy raz kiedy określenie beneficjenta rzeczywistego może nastręczać trudności, ale będzie to stanowiło przedmiot kolejnego wpisu.  

Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski

Najnowsze wpisy