loader image

Privacy Policy and Regulations

W niniejszej Polityce Prywatności zostały opisane zasady na jakich Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy spółka partnerska adwokatów z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000897325, NIP: 7010576248, REGON: 364437120 [„KBiW”] przetwarza jako administrator dane osobowe z związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (www.kbiwtax.pl) oraz portali społecznościowych.

KONTAKT

Z KBiW mogą się Państwo skontaktować listownie wysyłając przesyłkę na adres:  Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp.p.a. ul. Przyokopowa 33, 01-208Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kancelaria@kbiw.com albo telefonicznie: (+48) 22 251 58 00.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych określa przede wszystkim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [„RODO”].

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

KBiW przetwarza dane osobowe Klientów, którzy kontaktują się za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz osób, które w jakikolwiek sposób wyrażają swoją aktywność na profilach KBiW na portalach społecznościowych.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez KBiW w zależności od rodzaju kontaktu należą:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– zdjęcie.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– przyjmowania płatności za usługi świadczone przez KBiW;

– udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania wysłane drogą elektroniczną;

– umożliwienia KBiW komunikacji z Państwem za pośrednictwem profilu KBIW na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn), poprzez:

– udzielanie Państwu odpowiedzi na prywatne wiadomości,

– prowadzenie z Państwem dyskusji w komentarzach pod postami,

– udostępnianie postów KBiW osobom obserwującym profile KBIW,

– zbieranie danych statystycznych udostępnianych przez portale społecznościowe w zakresie m.in. wyświetleń postów KBiW, liczby interakcji czy danych demograficznych obserwujących profil KBIW;

(na podstawie uzasadnionego interesu KBiW – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

– założenia Państwu konta w Strefie Klienta;
(na podstawie wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu korzystania z poszczególnych usług KBIW.

Czas przechowywania danych osobowych

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonywanie umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to niezbędne z uwagi na przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze albo ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes KBiW (aktywność na portalach społecznościowych), dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń bądź rezygnacji z obserwowania przez Państwo profilu KBiW.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami danych osobowych w ramach realizacji zleconych usług oraz udzielonych zgód mogą być następujące podmioty:

– podwykonawcy, którzy świadczą usługi w zakresie oprogramowania, serwisowania oprogramowania lub sprzętu, służącego do przetwarzania danych osobowych;

– podmioty świadczące usługi hostingowe;

– inne podmioty, z którymi KBiW zawarło umowy powierzenia, na podstawie których podmioty trzecie przetwarzają dane osobowe w imieniu KBiW;

– serwisy społecznościowe w przypadku Państwa aktywności na nich: Facebook Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w związku z korzystaniem przez KBIW z usług dostarczanych przez Slack Technologies, Inc. Jest to podmiot wpisany na listę podmiotów objętych tzw. „tarczą prywatności” (EU-U.S. Privacy Shield) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w USA.

aństwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z RODO od 25 maja 2018 r. przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu (wgląd) do danych – mają Państwo prawo uzyskania dostępu do danych przetwarzanych przez KBiW oraz uzyskania ich kopii;

– prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo do żądania korekty swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

– prawo do ograniczenia przetwarzania – mają Państwo prawo zablokować dalsze wykorzystywanie danych w konkretnych celach, w takiej sytuacji KBiW będzie nadal posiadał prawo do przechowywania danych;

– prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez KBiW bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

– prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych w przypadkach, gdy nie ma ważnej przyczyny dalszego ich wykorzystywania przez KBiW;

– prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie uzyskanej zgody, mają Państwo prawo ją cofnąć w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– prawo do sprzeciwu – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na fakt, że przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KBiW. Prawo do wniesienia sprzeciwu nie dotyczy takiego przetwarzania danych osobowych, którego podstawą jest wykonanie umowy (mogą Państwo ją wypowiedzieć), zgoda (mogą Państwo ją cofnąć) albo obowiązek prawny.

– prawo do wniesienia skargi – przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Akceptowane metody płatności

Płacąc za usługi KBiW Klient może wybrać następujące formy płatności za: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.