loader image

adw. Jarosław Kurpiejewski o tym czemu Frankowicze powinni własnie teraz walczyć o swoje – wywiad

W wywiadzie udzielonym portalowi Życie Bez Kredytu, adw. Jarosława Kurpiejewskiego przedstsawiał podstawowe korzyści z występowania przez Frankowiczów przecicko Bankom.

Zdaniem adw. Jarosława Kurpiejewskiego, jest to najlepszy czas aby Frankowicze dochodzili swoich roszczeń w postępowaniach przeciwko bankom. Frankowicze w Polce mogą bowiem upatrywać swoich szans w szczególności w prokonsumenckim orzecznictwie Sądów polskich jak i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Adwokat zwraca również uwagę, że na przychylnym konsumentom stanowisku stoją także instytucje takie jak Rzecznik Finansowy czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według adwokata jakiekolwiek odgórne regulacje nie rozwiążą problemów Frankowiczów.

Jednocześnie adw. Jarosław Kurpiejewski wskazuje również na przewidywane skrócenie terminu 10-letniego terminu przedawnienia, którego wprowadzenie oznacza, że osoby które wytoczą powództwo przeciwko bankom po wejściu w życie proponowanej zmiany, będą mogły dochodzić zwrotu nienależnego świadczenia bądź świadczenia pobranego w zawyżonej wysokości jedynie za okres 6 lat, a nie jak obecnie za okres lat dziesięciu.

Adwokat wyjaśnia, że aby móc dochodzić roszczeń od banku, w pierwszej kolejności należy poddać analizie posiadaną przez Frankowicza umowę pod kątem występowania w niej abuzywnych postanowień umownych. Dopiero weryfikacja tych postanowień pozwoli określić czy możliwe jest dochodzenie unieważnienia umowy w całości czy też jedynie jej odwalutowanie, tzn. pozbawienie jej klauzul waloryzacyjnych (klauzul przeliczeniowych do i z CHF)

Jak wyjaśnia adwokat w przypadku unieważnienia umowy kredytu Bank zobowiązany będzie do zwrotu wszystkiego co konsumenci świadczyli na rzecz banku w przeciągu ostatnich 10 lat, a konsument zostanie uwolniony do zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomości. W przypadku z kolei odwalutowania kredytu umowa będzie nadal obowiązywała, z tym że zobowiązanie kredytowe będzie wyrażone w polskim złotym przez co bank zobowiązany będzie do zwrotu świadczeń które pobrał poprzez przeliczenie kwoty zadłużenia na walutę obcą. W trzecim przypadku zdaniem adw. Jarosława Kurpiejewskiego konsumenci mogą dochodzić zwrotu nienależnie pobranych opłat bądź ukrytych kosztów, do których poniesienia konsument nie mógł być zobowiązany przy zawieraniu umowy kredytowej.

Adwokt wyjaśnił również, że uzyskując unieważnienie umowy bądź jej odwalutowanie, konsument jest pozbawiony całkowicie ryzyka wzrostu cen franka w przyszłości.

Adw. Jarosław Kurpiejewski zwrócił również uwagę, że ustawodawca zrobił wielki ukłon w kierunku konsumentów, bowiem w 2016 r. dokonał zmiany ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym, poprzez wprowadzenie maksymalnej opłaty sądowej w sprawach wytoczonych przeciwko bankom i dotyczącym czynności bankowych. Na dzień dzisiejszy zatem jest to 5% wartości przedmiotu sporu ale nie więcej niż 1000 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wywiadu, która jest dostępna pod adresem:

https://www.facebook.com/zyciebezkredytu/videos/1560970693922704
Jarosław Kurpiejewski

Jarosław Kurpiejewski

Partner | Adwokat LL.M.
poznaj mnie

Najnowsze wpisy