loader image

24.02.2020 Przegrana PKO S.A. – unieważnienie

W dniu 24 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za nieważną umowę kredytu denominowanego zawartą z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. (obecnie PKO S.A.).

Była to umowa z listopada 2002 r. więc zawarta przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Sąd nie miał jednak wątpliwości, że przepisy o klauzulach niedozwolonych wprowadzone do polskiego porządku prawnego nowelizacją z 2000 r. będą miały w sprawie zastosowanie.

Sąd Okręgowy nie miał także wątpliwości, że kwestionowana przez nas umowa kredytu jest umową kredytu denominowanego. Zdaniem Sądu, szczególnie w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, nie budzi już wątpliwości, że klauzule przeliczeniowe w tego typy umowach są niedozwolone.

Sąd doszedł przy tym do wniosku, że w kredycie denominowanym klauzule przeliczeniowe określają główne świadczenia. Ich eliminacja powoduje brak możliwości utrzymani utrzymania w mocy. Sąd Okręgowy słusznie przy tym zauważył, że w świetle orzecznictwa TSUE, uzupełnienie umowy jest możliwe jedynie postanowieniami, których celem jest zastąpienie postanowień abuzywnych, jednak w polskim porządku prawnym takich postanowień nie ma.

Wyrok:

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 24 lutego 2020 r., sygn. akt. XXV C 2191/17, unieważnienie z teorią salda,

pozwany Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, SSO Agnieszka Wlekły – Pietrzak

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy